Manja slova Veća slova RSSPitajte potpredsjednika Vlade

Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Služba za odnose s javnošću

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Zoran Pažin
Rođen: 29. avgust 1966. godine u Šibeniku

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 
Položio pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde RCG u Podgorici.

Usavršavanje u struci:
- National Center for State Courts, Williamsburg, Wirginia, USA ( court managment and administrative of courts)
- Bazični trening za medijatore (Okružno sodišče Ljubljana)
- Napredni trening za medijatore (Save the Children UK)
- Trening za trenere u oblasti medijacije (Republika Slovenija, EU)
- Bazična obuka iz transakcione analize (Save the Children UK)

Profesionalno iskustvo:
- Pravničko iskustvo sticao radeći kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u Danilovgradu i Osnovnom sudu u Pljevljima. 
- Izabran za sudiju Osnovnog suda u Podgorici 2000.godine.
- 2002/2003 obavljao dužnost predsjednika Građanskog odjeljenja u Osnovnom sudu u Podgorici
- 2002/2003 obavljao dužnost zamjenika predsjednika Osnovnog suda u Podgorici
- 2001/2003 član Upravnog odbora Udruženja sudija Crne Gore
- 2003/2004 sekretar Udruženja sudija Crne Gore
- 2004/2009 predsjednik Osnovnog suda u Podgorici
- Od 2007.godine član Upravnog odbora Centra za posredovanje Crne Gore
- Od 2005. godine medijator
- Od 2006.godine trener medijatora
- Predavač u Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija Crne Gore
- Predavač u „Školi ljudskih prava“ i „Školi demokratije“ Centra za građansko obrazovanje u Podgorici
- Predavač i saradnik Centra za demokratiju i ljudska prava-Podgorica i AIRE Centra iz Londona, kao i mnogih drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija, čiji je cilj afirmacija vladavine prava, jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, podizanje nivoa pravne svijesti građana i promocija etičkih principa i pravde, kao izvora prava
- Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava od 2009/2015 godine
- Zamjenik člana Venecijanske komisije od 2010.godine
- Član Nadzornog odbora za ljudska prava Savjeta Evrope (CDDH) od 2012.godine
- Ministar pravde od marta 2015. godine.
Civilno društvo:
- Od 2008.- 2012. potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore

Rad na izradi zakona i učešće u projektima međunarodnih organizacija:
Angažovan kao ekspert Ministarstva pravde Crne Gore:
- Zakon o edukaciji u pravosudnim organima
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
- Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 
- Sudski poslovnik
- Strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori 2008-2012

Angažovan od strane Vrhovnog suda Crne Gore kao član radnih grupa za iniciranje izmjena zakona:
- Zakon o sudovima 
- Zakon o izvršnom postupku
- Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija

Angažovan kao ekspert na projektima UNDP:
- Uporedna analiza Zakona o oružju RCG-usklađenost sa evropskom regulativom, 2009

Angažovan kao ekspert na projektima podrške reformi pravosuđa u Crnoj Gori od strane OSCE Misije u Crnoj Gori:
- Komparativna analiza pravnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala u odnosu na krivično djelo trgovine ljudima, 2008
- Finansijska istraga u kontekstu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, 2009
- Vodič za novinare kroz krivični postupak, 2007 i 2011
- Direktiva za Upravu policije za postupanje u slučajevima prijavljivanja korupcije
- Učestalost i opravdanost određivanja pritvora,2013
- Izvještaj o monitoringu izvršnih postupaka u Crnoj Gori,2013
- Izvještaj o monitoring suđenja u parničnim postupcima u Crnoj Gori,2013
- Istraživanje stava građana o medijaciji,2013

Angažovan kao ekspert Svijetske banke- IFC:
- Priručnik za obuku medijatora, 2009 

Angažovan kao ekspert AIRE Centre – London u izradi publikacija:
- Princip javnosti u radu sudova u Crnoj Gori i praksi Evropskog suda za ljudska prava, 2012
- Poslovna sposobnost osoba sa intelektualnim invaliditetom u crnogorskom zakonodavstvu i međunarodnoj praksi, 2012
- Pravo na privatnost u crnogorskom zakonodavstvu i evropskoj praksi, 2012
- Priručnik za pravnike praktičare: pravo na porodični život, 2013
- Konfiskacija i upravljanje imovinskom koristi stečenom izvršenjem krivičnih djela, 2013
- Zabrana diskriminacije: propisi i praksa u Crnoj Gori, 2013
- Pravo na privatni i porodični život i sloboda izražavanja, 2014
- Jačanje primjene Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou
Angažovan od strane Asocijacije mladih novinara Crne Gore:
- Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Objavljene knjige i stručni radovi:
- Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost i evropsko konvencijsko pritvorsko pravo, 2013
- Građansko pravni aspekt zaštite prava ličnosti i sloboda medija, 2014
- „Načelo javnosti kao atribut pravičnosti“, 2005, u „21 priča o demokratiji“, Podgorica: Centar za građansko obrazovanje,str.63-72
- „Zakon o oružju RCG: usklađenost sa evropskom regulativom“, 2009, Beograd: SEESAC
- „Finansijska istraga u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala“,2010, u: Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica: Udruženje pravnika Crne Gore. 1-2/2010, str. 87-116
- „Prilog za razmišljanje o racionalnijem i efikasnijem pravosuđu“, 2003, Podgorica: Centar za obuku sudija Republike Crne Gore, 

Uređivanje publikacija:
- „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava I“, 2009, Podgorica: Vlada Crne Gore
- „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava II“, 2011, Vlada Crne Gore
- „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava III“, 2012. – porodično pravo-pravo djeteta“.